KONKURS na FB i IG

Kotuszkowo ma co świętować: ponad 200 tys. wejść na bloga

 

Z tej okazji w ramach podziękowania mały KONKURS, a w nim super gadżety od THE MISS CAT.
Do wygrania 2 zestawy:
▪️zestawaw nr.1 zabawka kopacz i naklejka do ozdoby domu
▪️zestaw nr.2 ręcznie robione piłeczki + naklejka do ozdoby domu
Zadania:
▪️ dokończ zdanie: Życie z kotem ….
Oczywiście możesz dodać zdjęcie (nie będzie mieć ono wpływu przy ocenie zadania)
▪️zaznacz czy grasz o zestaw nr.1 czy zestaw nr.2
 
Będzie mi bardzo miło jeśli:
▪️jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś polubisz profil Kotuszkowo
▪️zaproś do zabawy swoich znajomych
▪️udostępnisz informację o konkursie
 
Konkurs odbywa się: 

 na Instagramie

na Facebooku

 
Pełen regulamin konkursu:

Konkurs Kotuszkow.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin konkursowy (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na Facebooku Kotuszkowo (zwane dalej Konkursami).

 2. Organizatorem Konkursu jest autor bloga Kotuszkowo.pl

 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal Facebook.com.

 4. Sponsorem nagród jest autor bloga Kotuszkowo.pl

 § 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej Uczestnikami) mogą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych i przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania Konkursu.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekunaprawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.

 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Sponsora, osoby pozostające z tymi podmiotami w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu oraz członkowie rodzin wszystkich wskazanych powyżej osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu w całości, z zobowiązaniem do jego przestrzegania, z potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w rozumieniu i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) (zwana dalej Ustawą).

 § 3 Zasady Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie zadania opisanego w poście konkursowym (zwanym dalej Pracą Konkursową). Prace Konkursowe publikowane są przez uczestników pod postem konkursowym na oficjalnym profilu Sponsora.

 2. Przedstawiciel Organizatora sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z regulaminem. Jeśli Prace nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w §5 poniższego regulaminu.

 3. Każda z Prac konkursowych znajdzie się pod postem konkursowym.

 4. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na profilu Facebookowym Sponsora.

 5. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator wybiera te zwycięskie.

 6. Informacje o Zwycięzcach w danym Konkursie będą publikowane w terminie do 48h od jego zakończenia na Facebooku Sponsora.

 7. Nagrodą dla Zwycięzców określone są w treści posta konkursowego.

 8. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.

 9. W celu pozyskania danych niezbędnych do przekazania Nagrody Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową. W tym komentarzu Organizator informuje o konieczności skontaktowania się Zwycięzcy z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną na Facebooku Sponsora.

 10. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomość prywatną w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu

 11. Zwycięzcy zostaną powiadomieni w wiadomości prywatnej o miejscu odbioru Nagrody, z zaznaczeniem, że miejscem odbioru Nagrody jest zawsze Galeria SFERA.

 § 4 Dane osobowe

 1. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników (w tym Zwycięzców) jest Sponsor. Dane te wykorzystywane są w celu wydania Nagrody.

 2. Uczestnikom (w tym Zwycięzcom) przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z Ustawą.

 § 5 Wykluczenie z Konkursu

 1. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

 2. Organizator samodzielnie lub na wniosek Uczestników ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego Pracy Konkursowej, gdy zaistnieje podejrzenie, że zgłoszenie to narusza prawa autorskie lub zasady korzystania z serwisu Facebook.com, że jego treść w sposób ewidentny nie jest związana z tematem Konkursu, jest obraźliwa lub wulgarna albo gdy Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com kontem fikcyjnym (tj. nie posiadającym prawdziwych znajomych lub założonym wyłącznie w celu udziału w Konkursie).

 § 6 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu, w tym dotyczące decyzji o wykluczeniu z Konkursu mogą być składane przez Uczestników za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku Sponsora.

 2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane personalne Uczestnika, numer telefonu, oraz podstawę reklamacji.

 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Sponsora.

 4. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą prywatnej wiadomości na Facebooku. Decyzje Sponsora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 § 7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o ewentualnej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w poście konkursowym.

 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grachlosowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

 
 
 

Leave a Reply

CommentLuv badge

Close