THE MISS CAT sklep WSPÓŁCZESNEGO KOCIARZA

Pewnie pamiętacie, jak jeszcze kilkanascie lat temu, kociarza utożsamiano z dziwakami, starymi pannami, staruszkami. Taki obraz nie ma nic wspólnego ze współczesnym Kociarzem.   Współczesny Kociarz     to osoba odpo­wie­dzialna i świa­doma. Poko­chała koty ze względu na ich oso­bo­wość, jest zauro­czona ich tajem­ni­czo­ścią i indy­wi­du­ali­zmem. Wybie­ra­jąc […]

Read more

Close