Karmy dla kota. Czy dobre znaczą drogie?

Jed­nym z naj­częst­szych argu­men­tów pada­ją­cych w każ­dej dys­ku­sji o kar­mie­niu kota jest,, Bo ja nie mam pie­niędzy na kar­mie­nie dobrymi kar­mami ” Po dopy­ta­niu oka­zuje się, że osoba podaje bar­dzo popu­larne karmy mar­ke­towe takie jak np. Whi­skas, Felix, Kiti­kat …

Oczy­wi­ście, że życie jest dro­gie. Każ­dego dnia jeste­śmy stra­szeni kolej­nymi podwyż­kami. Cza­sem zda­rzają się dodat­kowe utrud­nie­nia takie jak np. cho­roba lub utrata pracy. Tym bar­dziej nie dajmy się robić nie­któ­rym pro­du­cen­tom w balona. Po co prze­pła­cać za śmieci? Zwłasz­cza jeśli w tej samej, a nie­jed­no­krot­nie niż­szej cenie możemy dostać pro­dukt lep­szej jako­ści.

Nie bądźmy igno­ran­tami, któ­rzy ani razu nie zadali sobie trudu odwró­ce­nia puszki i prze­czy­ta­nia składu. Co wię­cej, zasta­no­wie­nia się, czy odpadki, zboża i cukier to na pewno naj­lep­szy wybór dla naszego kota – ści­słego mię­so­żercy. Bo nie­stety łatwo zasło­nić się bra­kiem fun­du­szy, a dużo trud­niej prze­ła­mać leni­stwo i uzu­peł­nić wie­dzę.

 

Kupujesz – patrz na skład!

 

Co łączy wszyst­kie 3 karmy, które poka­zuję poni­żej (Whi­skas, Kiti­kat, Gour­met)? Nie­stety bar­dzo słaby skład.

* oczy­wi­scie to nie jedyne karmy, zapra­szam do wspisu Jakich karm mokrych dla kota zde­cy­do­wa­nie uni­kać?

 

Widząc takie sfor­mu­ło­wa­nia, miej się na bacz­no­ści!

mięso i pro­dukty uboczne pocho­dze­nia zwie­rzę­cego (4% woło­winy) – określenie pozwalające producentowi na wykorzystywanie kategorii składników o elastycznej formule w zależności od partii. Kategoria ta obejmuje między innymi: części tusz zwierząt, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi z powodów handlowych, łby drobiu, skóry i skórki,  szczecinę świńską, pióra, krew, łożyska, wełnę, włosy, rogi, ścinki z kopyt i surowe mleko … Z tego 4% to mate­riał paszowy z woło­winy.

mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego (4% woło­winy) określenie pozwalające producentowi na wykorzystywanie kategorii składników o elastycznej formule w zależności od partii. Kategoria ta obejmuje wycofane środki spożywcze zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego; poddane obróbce lub nie, świeże, mrożone lub suszone…Z tego 4 % to mate­riał paszowy z woło­winy.

wiecej na temat kategorii produktów we wpisie: http://kotuszkowo.pl/kategorie-skladnikow-w-karmach/

zboża – kuku­ry­dza, owies, psze­nica …źró­dło węglo­wo­da­nów, pro­dukty zde­cy­do­wa­nie niewska­zany w die­cie kota. ,,Wszyst­kie gatunki zbóż, nie­za­leż­nie od metody ich obróbki, lub pro­dukty skro­biowe uzy­skane z bielma”

roślinne eks­trakty biał­kowe mają za zada­nie podnie­sie­nie poziomu białka. W przy­padku kota białko powinno pocho­dzić jed­nak z części zwie­rzę­cych ,,Wszyst­kie pro­dukty pocho­dze­nia roślin­nego, w któ­rych poprzez pod­da­nie ich dzia­ła­niu odpo­wied­nich pro­ce­sów osią­gnięto kon­cen­tra­cję zawar­to­ści białka wyno­szącą nie mniej niż 50% białka suro­wego w suchej masie, i któ­rego struk­tura (kon­sy­sten­cja) może ulec zmia­nie „

cukry – Źró­dło węgo­wo­da­nów, dzia­ła­nie uza­leż­nia­jace. Pro­dukt zde­cy­do­wa­nie niewska­zany w die­cie kota.

 

Chcesz zobaczyć za co płacisz?

 

 

 

Whiskas

Skład: Z woło­winą w sosie: Mięso i pro­dukty pocho­dze­nia zwie­rzę­cego (36%, w tym 4% woło­winy), zboża, roślinne eks­trakty biał­kowe, sub­stan­cje mine­ralne, cukry.

Zale­ce­nia daw­ko­wa­nia: Kot o masie ciała 4 kg potrze­buje ⅔ puszki mokrej karmy

Cena: Cena np. 4,65 zł, 5,89 zł w skle­pie zoo­plus 3,73 zł co daje nam śred­nią cenę za 4,75 zł za puszkę i 11,90 za kg

Dzienny wydatek na kota to 3,56 zł

 

                    

Kitekat

Skład: Z woło­winą w sosie: mięso i pro­dukty uboczne pocho­dze­nia zwie­rzę­cego (4% woło­winy w każ­dym kawałku), zboża, roślinne eks­trakty biał­kowe, mine­rały.

Zale­ce­nia daw­ko­wa­nia: Prze­ciętny doro­sły kot o wadze 4 kg potrze­buje ok. 2/3 puszki karmy dzien­nie.

Cena: np. 3,48 zł, 4,99 zł, w skle­pie zoo­plus 3,70 zł co daje nam śred­nią cenę za puszkę 4,05 i za kg 10,12

Dzienny wydatek na kota to 3,03 zł

 

                    

Gourmet Gold

Skład: mus z woło­winą: mięso i pro­dukty uboczne pocho­dze­nia zwie­rzę­cego (min. 4% woło­winy), skład­niki mine­ralne, cukier, pro­dukty uboczne pocho­dze­nia roślin­nego.

Zale­ce­nia daw­ko­wa­nia: Doro­sły kot (3–5 kg) potrze­buje 3–4 puszek karmy dzien­nie

Cena np. 2,89 zł, 3,49, w skle­pie Zooplus 1,9 co daje nam śred­nią cenę za puszkę 2,76 i za kg 36,8

Dzienny wydatek na kota to 11,04 zł

 

 

Czy lepsze karmy są droższe?

 

Mówiąc o lep­szych kar­mach, biorę pod uwagę karmy w któ­rych:

 • wyszcze­gól­nione jest mięso, podroby
 • nie znaj­dziemy w skła­dzie zbóż
 • nie znaj­dziemy w skła­dzie cukrów.

Porów­nuję ceny ze sklepu inter­ne­to­wego Zooplus. Puszki 400 g, w pakie­tach. Po za But­chers, Kitty Pre­mium i Maxi Natu­ral. Tu biorę pod uwagę cenę ze sklepu sta­cjo­nar­nego. Kitty Pre­mium I Maxi Natu­ral wystę­pują dodat­kowo tylko w gra­ma­tu­rze 185 g.

cena za puszkę x zapo­trze­bo­wa­nie = dzienny wyda­tek na kota

np. Ani­monda Carny cena 4,15 zł x 0,5 puszki 400 g (na kota 4 kg) = 2,07 zł

Dzienny wyda­tek jest liczony na kota o wadze około 4 kg, według zale­ceń każ­dego z pro­du­cen­tów odno­śnie daw­ko­wa­nia. I tak oka­zuje się, że kot o tej samej wadze musi zjeść np. 3/4 puszki Whi­skasa, a tylko 1/2 puszki Ani­monda Carny.

 

Karmy w kolejności cenowej

 

Animonda Carny http://kotuszkowo.pl/animonda/

   

Skład: wołowina 34% (płuca, mięso, serce, nerki, wymiona), indyk 17% (wątroba, serce), królik 14%, węglan wapnia

 

Smilla http://kotuszkowo.pl/ekonomiczne-karmy-czyli-tanio-i-dobrze/

 

Skład: Mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego [drób (20%), serca drobiowe (20%)], składniki mineralne

 

Butchers http://kotuszkowo.pl/ekonomiczne-karmy-czyli-tanio-i-dobrze/

Skład: mięso i pochodne mięsa (47%, z czego wołowina 9%, świeże 26%), minerały.

 

Kitty Premium 

Skład: Mięso i produkty pochodzenia zwierzecego 65% (8% kurczak), oleje i tłuszcze (olej lniany 0,6% i olej łososia 0,5%), substancje mineralne

 

Feringa http://kotuszkowo.pl/feringa/

Skład: 50% cielęciny (serca, mięso, wątróbka, płuca), 26,9% bulionu mięsnego, 20% kaczki (serca, szyjki), 2% brokułów, 1% składników mineralnych, 0,1% mniszka lekarskiego.

 

Mac’s http://kotuszkowo.pl/macs/

Skład: mięso (min. 20% kaczka, min. 25% indyk, min. 25% kurczak) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (serca kacze, wątróbki kacze, płuca kacze, serca indycze, żołądki indycze, serca kurczęce, wątróbki kurczęce, żołądki kurczęce), minerały

 

Dolina Noteci http://kotuszkowo.pl/dolina-noteci-premium/

 

Skład: wołowina 25% (płuca, wątroba, serca), rosół, jagnięcina 15% (serca, mięso 5%, wątroba), kurczak 15% (wątroba, serca, żołądki, skórki), wieprzowina 10% (żołądki).

 

Catz Finefood http://kotuszkowo.pl/catz-finefood/

 

Skład: 70% cielęciny (w tym mięso mięśniowe, serca, wątróbki, płuca i nerki), 26,6% wody pitnej, 1% moreli, 1% ananasa, 1% składników mineralnych, 0,15% oleju lnianego, 0,15% soli morskiej, 0,1% alg morskich.

 

Granata Pet http://kotuszkowo.pl/granatapet/

 

 

Skład: mięso cielęce (72%), (mięso mięśniowe, serce, płuca, wątroba), bulion z cielęciny (24,9%), pestki granatu (1%), olej z łososia (1%), składniki mineralne (1%), małż zielony (0,1%)

 

Maxi Natural

Skład: łosoś 26% (tuszka), rosół, woło­wina 18 % (płuca, serca, wątroba), kur­czak 11 % (mięso 4%, wątroba 8%), wie­przo­wina 8 % (wątroba, płuca, żołądki), sub­stancje mine­ralne, nasiona babki płesz­nik, olej z łoso­sia 0,2 %, droż­dze

 

 

Jak kupować jeszcze taniej ?

 

 • wybieraj większe opakowania, im większe opakowanie tym niższa cena za kg. Pamiętaj, po otworzeniu puszki wyjmij jej zawartość i przełóż do plastikowego/szklanego pojemnika. Pojemnik można przechowywać w lodówce, na spokojnie przez 2 dni. Karmę mokrą można też mrozić w zamrażarce
 • wybieraj większe ilości, zaplanuj swoje zakupy. Policz ile karmy potrzebujesz dla swoich kotów, na powiedzmy 2 tygodnie, miesiąc. Pakiety zawsze wychodzą korzystniej cenowo.
 • naucz sie systematyczności, zapominajac zamówić jedzenie dla kota chodzisz i szukasz puszek po sklepach. To jednocześnie strata czasu i pieniędzy. Mając wypłatę powiedzmy 10 każdego miesiąca, wylicz ile puszek potrzebujesz i zagospodaruj odpowiednią kwotę.

Informacje o nazewnictwie w karmach dla zwierząt

FEDIAF KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ZNAKOWANIA KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
Październik 2018

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)

Nie zapomnij śledzić Kotuszkowo na Facebooku i Instagramie

 

30 komentarzy

 1. abckot

  8 lutego 2020 at 21:50

  Kot jest na tyle małym zwierzęciem że moim zdaniem nie ma sensu oszczędzać na jego jedzeniu. Ja staram się mojemu kociakowi kupować po prostu to co lubi i za bardzo nie zwracam uwagi na cenę.
  abckot ostatnio opublikował…Imiona dla kotaMy Profile

 2. Joanna

  9 lutego 2020 at 08:12

  Fantastyczna dogłębna analiza pokazująca, że ​​nie zawsze droższe jest lepsze! Jestem pewna, że ten post pozwoli zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy wielu kocim opiekunom i oczywiście poprawi zdrowie ich kociaków. Kiedyś musiałam dojść do podobnych wniosków zupełnie sama, a tu wszystkie informacje pięknie podane na talerzu!
  Joanna ostatnio opublikował…ICEPAW mokra karma dla kotaMy Profile

 3. idk

  9 lutego 2020 at 10:28

  Nie każdego stać na kupienie pakietu hurtem, życie wygląda różnie. Animonda Carny tańsza od Butchersa? Jak mniemam, to jakiś dobry żart. Butchers bez żadnej promocji w Leclercu kosztuje 7,48 zł/kg, zaś na zooplusie najtańszy pakiet wynosi 9,35 zł/kg, przy czym zakładam tutaj, że ktoś kupuje największy pakiet największych puszek, czego większość osób ubogich nie zrobi, choćby dlatego, że kot i tak nie będzie jadł tej samej puszki przez tydzień, co oznacza, że pójdzie do wywalenia.
  Kiedyś w to wierzyłam, dopóki nie zaczęłam karmić swojego stadka karmą z wyższej półki – wcześniej opierałam się głównie na marketowym Butchersie i tym podobnych. Owszem – Whiskas etc (większość popularnych marek należy i tak do jednej firmy, więc nie ma to znaczenia) jest bardzo drogi, ale nikt mi nie wmówi, że MAC’s to taka taniocha.
  Nie popieram karmienia byle czym, mam nadzieję, że nikt tego tak nie zinterpretuje, ale faktycznie, wierzę, że nie każdego stać. W dodatku spora część tych osób, to osoby starsze, które nie są w stanie zamówić jedzenia przez internet, wręcz obawiają się internetu samego w sobie, wolą pójść do marketu, do budki, na rynek, bo “ufają”, często też same zwierzakom gotują.

  A propos doradzania, by brać największe pakiety (co, ogólnie popieram), to jest taki bardzo trafny cytat z Pratchetta:
  “Weźmy na przykład buty. Vimes zarabiał trzydzieści osiem dolarów miesięcznie, nie licząc dodatków. Porządna para skórzanych butów kosztowała pięćdziesiąt dolarów. Ale para butów, na jaką mógł sobie pozwolić – całkiem przyzwoita na jeden czy dwa sezony, bo potem zupełnie przetarła się tektura, przeciekająca jak demony, to koszt około dziesięciu dolarów. Takie właśnie buty zawsze kupował Vimes i nosił je, aż podeszwy były tak cienkie, że w mgliste noce po kamieniach bruku poznawał, gdzie w Ankh-Morpork się znajduje.
  Jednak dobre buty wytrzymywały lata, długie lata. Bogatego stać na wydanie pięćdziesięciu dolarów na parę butów, w których po dziesięciu latach wciąż będzie miał suche nogi. Tymczasem biedak, którego stać tylko na tanie buty, wyda w tym czasie sto dolarów -a nogi i tak stale będzie miał przemoczone.
  To właśnie kapitan Vimes nazywał obuwniczą teorią niesprawiedliwości społecznej.”
  Ciężko inwestować w karmę na dłużej i lepiej, gdy nie ma czego zainwestować.

  Jedna bardzo wielka prośba – zadbajcie zasady stosowania interpunkcji. Przed znakiem zapytania nie stosuje się spacji, to samo po/przed nawiasem etc. Zwiększyłoby to znacznie komfort czytania.

  1. Nika

   10 lutego 2020 at 14:10

   Witam,
   chyba muszę wyja­śnić kilka kwe­stii, bo coś pani nie zro­zu­miała.

   1. Moja lista nie porząd­kuje karm według cen za kilo­gram. W zesta­wie­niu brany jest prze­ciętny kot, ważący 4 kg. Sto­su­jąc się do zale­ceń pro­du­centa odno­śnie daw­ko­wa­nia, wyli­czam dzienny koszt żywie­nia kota. I tak puszka But­che­r’s kosz­tuje sta­cjo­nar­nie np. 2,90 zł. Kot ważący 4 kg musi zjeść cała puszkę 400 g, co daje nam koszt dzienny 2,90 zł. Ani­monda Carny 12 puszek x 400 g na ten moment na Zooplu­sie kosz­tuje 49,90 zł. Kot ważący 4 kg musi zjeść poł puszki 400 g, co daje nam koszt dzienny 2,07 zł.

   2. Tak, nie każ­dego stać na kupie­nie hur­tem. Ja nikogo, do niczego nie zmu­szam. Można iść kilka razy w tygo­dniu do Bie­dronki lub innego sklepu i kupić puszkę. W zesta­wie­niu są podane 3 pro­po­zy­cje. Z pro­po­zy­cji tych mogą sko­rzy­stać również osoby star­sze, tak jak pani wspo­mina bojące się inter­netu.

 4. Krzysztof Szychowski

  17 lutego 2020 at 19:34

  Na karmach mamy zaldcenia żywieniowe (przykładowo dziennie 200g na puszcze Animody w puszcze czy tez 80g na paczce jakiejs suchej karmy ). Jeżeli zdecydowałam karmić kota zarówno mokrą jak i suchą karmą to nie daję łącznie w ciągu dnia 200g mokrej +80g suchej (w podziale oczywiście na 2-3posilki) tylko proporcjonalnie ? Przykładowo jesli 2 posilki to np pierwszy 100 g mokrej i drugi 40 g suchej. Lub w przypadku 3 posiłków pierwszy 70 g mokrej, drugi 30 g suchej i trzeci 30g suchej. Itd mieszanie w taki sposób, dobrze rozumiem ?

  1. Nika

   18 lutego 2020 at 09:41

   Tak, dobrze pan rozumie, na karmie podane jest zapotrzebowanie dzienne kota wyłacznie na podawaną karmę. Dzyli mieszając dzielimy wartości. Najdokładniejszy wynik dostanie pan stosując wzory, które opisałam tutaj:http://kotuszkowo.pl/ile-powinien-dziennie-jesc-kot-i-dlaczego/

   Tylko takie 3 małe uwagi. Kot potrzebuje małych a częstych posiłków. Więc bardziej karmimy 4-5 razy dziennie niż 2. W karmieniu mieszanym, ważne żeby zachować odstęp między karmą suchą a mokrą ( najlepiej 8 godzin), ze względu na PH żołądka. Czyli powiedzmy: 6 i 8 rano suche, 16, 19, 22 mokre. Najlepszą opcją będzie jednak rezygnacja z suchej ( jest szkodliwa dla kota) i zostanie na samej Animondzie lub innych wysokomięsnych puchach.

 5. Krzysztof Szychowski

  19 lutego 2020 at 21:28

  Czyli zakładając, że zapotrzebowanie dzienne na karmę suchą zapisane na opakowaniu 60 g to porcja gdyby cały dzień jadł tylko suchą, tak ? W takim razie jeśli mam też karmę mokra (200g dziennie) to z wyliczeń 5 posiłków wychodzi ze kot ma zjesc 40 g mokrej x 3 posiłki oraz 12g suchej x 2 posiłki. Pomijając oczywiście póki co wyliczenia wzkazanym przez panią kalkulatorem. Zgadza się ?

  1. Nika

   20 lutego 2020 at 09:57

   Tak. Własnie tak jak Pan policzył.

 6. Justyna

  25 lutego 2020 at 20:56

  Od kilku dni jest ze mną 3 miesięczny kociak. Póki co je to co dostal w wyprawce od hodowcy, czyli puszki feringa i suchą royal canin. Co ciekawe i dla mnie dziwne, kotek woli suche…. Chcialam podawać mu w większości puchy a suche tylko raz dziennie kiedy jestem w pracy. Kiedy jestem w domu chcialam by dostawal tylko mokre ale Stefan majac w misce karme troche chapnie ale bardzo malo ì kreci sie przy pustej misce na suche. I tak przy kilku próbach. Jest mi go szkoda ze jest głodny i juz sypie mu tej suchej. Oczywiście powoli mieszam mu inna sucha bardziej miesna bo nie chce kupowac mu royal. Dziwi mnie jego podejscie ze wysokomiesna puche omija i woli zbozowego royala. Myslalam ze przewaznie koty szaleja za mokra karma a sucha jedza niechętnie.

  1. Nika

   26 lutego 2020 at 13:43

   Witam, a mnie wcale nie dziwie, że wybiera suche. Proszę sobie wyobrazić, że stawiamy przed dzieckiem chipsy paprykowe i pokrojoną w paski marchewkę. Co wybierze? Kot dostał w wyprawce puszki Feringa- fantastycznie, po co psuć to suchym. Jeszcze chwila i dojdzie do tego, kot wymusi na Pani same suche. A to dopiero będzie problem.
   Najlepiej, gdyby kot w ogóle nie dostawał suchej. Sucha karma ma same wady i nawet ta z najlepszym składem, jest zupełnie nie odpowienim pokarmem. Odwadnia, zagęszcze mocz, co prowadzi do problemów z układem moczowym. Dodatkowo przez dużą ilość węglowodanów prowadzi do otyłości i cukrzycy. Jeśli mimo to zdecyduje się Pani na karmienie mieszane ważne, żeby zachować odstęp między karmą suchą a mokrą ( najlepiej 8 godzin), ze względu na PH żołądka. W nocy też nikt nie wstaje karmić kota przez kilka godzin. Więc na spokojnie poradzi sobie w ciagu dnia.
   Rano przed wyjściem 2 posiłki zamiast 1. Zaraz po wstaniu i potem chwilę przed wyjściem do pracy, nastepny posiłek po powrocie i jeszcze 2-3 zanim położy się pani spać. Czyli np. 6 i 7 rano, potem 16, 19, 22.
   Jeśli zależy Pani, żeby kot miał dostep do jedzenia podczas nieobecnosci można mokrą karmę zostawić w Licki Mat, to taka kwadratowa tacka z „przeszkodami”. Kot będzie miał zajęcie, nie zje całej porcji na raz, a do tego mata ta pomaga rozładować stres. Inną opcją jest pochowanie przekąsek dla kota w macie wechowej lub kuli smakuli. Kot będzie musiał natrudzić się trochę zanim dostanie przysmaka. Oczywiscie zostaje też opcja automatycznych karmników z wkładem chłodzącym. Karmnik otwiera się o ustawionych godzinach.

  2. Justyna

   26 lutego 2020 at 17:42

   Czy zatem pomimo ze nie rusza mokrej nie powinnam sypać mu suchej i czekać az zje puszke? Puszka tez chyba dlugo nie moze stac w miseczce. A jest mi go szkoda ze jest głodny . Być może hodowca przyzwyczaił go w większości do suchej karmy. Nie wiem tylko jak teraz odzwyczaic go od tego i przestawic na jedzenie puszek.

   1. Nika

    27 lutego 2020 at 16:12

    Witam. Pisała Pani wczesniej ,, kotek woli suche” a nie, że zupełnie nie je mokrego. Kot ma 3 miesiace, większośc życia pił mleko matki, wiec nie mówimy tu o długoletnim, ciężkim do oducznia, uzależnieniu od suchej karmy. Tak polecam zupełne wyniesienie suchej karmy z domu, tak, żeby zwierzak nie czuł jej zapachu i nie oczekiwał kolejnej porcji. Można ewentualnie zostawić troszkę suchej i przemielić ją na proszek do posypywania mokrej karmy przez kilka pierwszych dni. Cała reszta o przestawianiu tutaj: http://kotuszkowo.pl/przestawianie-kota-na-nowa-karme/

 7. Początkująca

  27 lutego 2020 at 16:25

  Dzien dobry, co sądzi Pani o karmach szwedzkiej marki Husse ? Na moje oko wydaje się dobra ale jestem początkująca w analizie składów.

  1. Nika

   28 lutego 2020 at 13:12

   Ale jakie Husse, suche czy mokre? Jeśli pyta Pani o suche, to każde, nawet z najlepszym składem jest pokarmem zupełnie nie odpowiednim dla kota.
   A suche Husse to dramat: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, zboża, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze,ekstrakt białek roślinnych, warzywa, minerały, ryby i produkty pochodzenia rybnego, drożdże, Yucca (90 mg/kg).
   Odpadki mięsne, zboża, produkty roślinne, węglowodany aż 31%. Wszystko źle.
   Jeśli pyta Pani o mokre: Pate sterylised słabo, 4 sorter źle, Gourmet źle, takie małe puszeczki w galaretce typu Tonfisk to karma uzupełniająca, Apti w sosie tak samo uzupełniająca.

 8. anna

  16 marca 2020 at 12:10

  Jeśli karmę mokrą będę mrozić to czy ona nie straci swoich składników odżywczych ? I co Pani sądzi o karmie suchej Crave ?

  1. Nika

   16 marca 2020 at 15:29

   Witam, tak spokojnie można zamrozić mokrą karmę.

   Sucha karma, nawet ta z najlepszym składem, jest zupełnie nie odpowienim pokarmem dla kota. Odwadnia, zagęszcze mocz, co prowadzi do problemów z układem moczowym i nerkami. Dodatkowo przez dużą ilość węglowodanów prowadzi do otyłości i cukrzycy.

   Co do karmy Crave: kurczak 33%, (m.in. suszone białko z kurczaka, świeży kurczak 12%), indyk 15% (suszone białko z indyka, ekstrakt z indyka), tłuszcz drobiowy 9%, suszona wątróbka wołowa 3%, soczewica, skrobia grochowa, białko grochowe, sucha pulpa buraczana, minerały, tapioki, olej słonecznikowy, ekstrakt z cykorii, ekstrakt z rozmarynu.
   * ogólnikowo rozpisane składniki wykorzystane do produkcji kamy, białko z kurczka, świeży kurczak, czyli co? Jakie części z tego kurczaka zostały wykorzystane ? mięso mieśniowem czy odpadki typu pióra, dzioby, pazury? Nie wiadomo, producent nie chce się pochwalić
   * soczewica, groch, pulpa buraczana – za dużo składników roślinnych i jeszcze ten olej słonecznikowy – źle
   * węglowodany 22,2 – dużo, czyli nie dobrze
   * tauryna, nie mogę znaleźć tej informacji, a to nie dobrze
   * wapń/fosfor 1,4:1,1=1,27, wynik powinien być jak najbliżej 1,15, ale to i tak nie najgorszy wynik jak na suche karmy

 9. Xxx

  28 marca 2020 at 14:28

  Witam. Mój kot je karme zbożową i chce z nim przejść na lepszej jakości karme. Wybrałam taste of the wild tylko ten stosunek wapnia do fosforu mnie przeraża. Lepiej kota karmić karma zbożowa czy przejść na totw?

  1. Nika

   30 marca 2020 at 13:52

   Najlepiej zrezygnować w ogóle z suchej. Sucha karma, nawet ta z najlepszym składem, jest zupełnie nie odpowienim pokarmem dla kota. Odwadnia, zagęszcze mocz, co prowadzi do problemów z układem moczowym i nerkami. Dodatkowo przez dużą ilość węglowodanów prowadzi do otyłości i cukrzycy.
   Karma zbożowa od razu odpada. TOTW nie jest przecież jedyną opcją. Istnieje wiele innych karm bezzbożowych, chociażby Purizon, Carnilove, Brit care…A tak z ciekawości nie mogę nigdzie nawet na stronie producenta znaleźć zawartosci wapnia i fosforu w TOTW, ile wynosi?

 10. Xxx

  30 marca 2020 at 17:32

  wapń: 1,9%, fosfor: 1,2%

  1. Nika

   31 marca 2020 at 10:33

   To faktycznie dość wysoko (wychodzi 1,58%), ale są karmy z jeszcze gorszym wynikiem np. Applaws 2,8:1,6= 1,75.
   Wybierając karmę po za wapniem i fosforem zwróc jeszcze uwagę na pozostałe parametry:
   * produkty zwierzece: im więcej i im dokładniej rozpisane tym lepiej
   * produkty roślinne: im mniej tym lepiej, zboża znacznie zaniżają ocenę
   * tauryna: im więcej tym lepiej, za dobr karmy uznaje się 1000-1500 wzwyż
   * weglowodany: 100 % – białko- tłuszcz-popiół- włókno- wilgotność ( jak nie ma na opakowaniu można przyjąc 10%): im mniej weglowodanów tym lepiej

 11. Elżbieta Pawłowska-Korzeniewska

  2 kwietnia 2020 at 18:08

  Dzień dobry, mam taki problem z moim kotem:kilka miesięcy temu miał czyszczone zęby i od tego czasu prawie nie chce jeść mokrych karm tylko suche, mokre stoją i wysychają, a na suchą się rzuca i zawzięcie chrupie. Przed zabiegiem chętniej jadł mokre i specjalnie nie wybrzydzał, najmniej lubił rybne a sardynek nie tykał. Odpowiadały mu karmy z sosem i galaretką, a także bez niczego, musy. W tej chwili jeżeli już to z sosem, ale najczęściej wyliże sos i resztę zostawi. kiedyś uwielbiał sosy Miamora, teraz nawet nie chce ich tknąć. Próbowałam mieszać Cosma Nature (kiedyś bardzo ją lubił) z innymi ale jedyne co osiągnęłam to to, że przestał jeść Cosme. Mam go od prawie 5 lat i przez ten czas (do czyszczenia zębów) bardzo chętnie jadł zwłaszcza mokrą (feringa, catz finefood, cosma, animonda carny, animonda vom feinsten, granatapet, applaws, , grau, itp..) najmniej lubił mac’s, schmusy, schesir. Nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić.

  1. Nika

   2 kwietnia 2020 at 22:35

   To pierwsze zupełnie usunąć suche z diety kota i z domu, tak, żeby kot nie czuł zapachu w domu. Sucha karma, nawet ta z najlepszym składem, jest zupełnie nie odpowienim pokarmem dla kota. Odwadnia, zagęszcze mocz, co prowadzi do problemów z układem moczowym i nerkami. Dodatkowo przez dużą ilość węglowodanów prowadzi do otyłości i cukrzycy. Po drugie warto przebadać kota. Zmiany w zachowaniu są często symptomem choroby. Zwłaszcza, że kamień na zębach może prowadzićdo chorób serca, wątroby, płuc, niewydolności nerek, stanów zapalnych …

   1. Elżbieta Pawłowska-Korzeniewska

    3 kwietnia 2020 at 00:06

    Kot miał przeprowadzone badania oceniające stan narządów wewnętrznych i wyszło, że oprócz stanu zapalnego błony śluzowej żołądka i dziąseł nic mu nie dolega. Przed czyszczeniem zębów przeszedł kurację i został poddany zabiegowi po wyleczeniu stanów zapalnych. Po za zmianami w upodobaniach żywieniowych nie zmienił swojego zachowania, jest aktywny i szczupły.

 12. Elżbieta Pawłowska-Korzeniewska

  4 kwietnia 2020 at 11:42

  Kot miał przeprowadzone badania oceniające stan narządów wewnętrznych i wyszło, że oprócz stanu zapalnego błony śluzowej żołądka i dziąseł nic mu nie dolega. Przed czyszczeniem zębów przeszedł kurację i został poddany zabiegowi po wyleczeniu stanów zapalnych. Poza zmianami w upodobaniach żywieniowych nie zmienił swojego zachowania, jest aktywny i szczupły, a ponieważ bardzo się stresuje wizytami u weterynarza, to chcę mu tego oszczędzić. Weterynarze w większości nie widzą nic złego w podawaniu suchej karmy, a nawet ją zalecają aby kot czyścił nią swoje zęby.

  1. Nika

   5 kwietnia 2020 at 20:19

   To bardzo dobrze, że kot miał wykonane badania. Tak, wiekszość weterynarzy ma znikome pojęcie o żywieniu zwierząt. Sucha karma nie czyści zębów. To bardzo powszechny mit.
   Po pierwsze można wsadzić rękę do worka z karmą. Na ręce zostanie spora ilość osadu. Ten sam osad zostaje później na kocich zębach przyczyniając sie do namnażania się płytki nazębnej. Po drugie kocia anatomia pozwala na poruszanie żuchwą tylko góra, dół. Oznacza to, że kot przegryza chrupkę i połyka, nic się nie czyści. Po trzecie istnieje coś takiego jak skala Mohsa. Dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie. Zęby na skali to 5. Sucha karma jest między 2 a 3. Nie ma szans na ścieranie.
   O kocie zęby dbamy podając 2-3 razy w tygodniu zamiast jednego posiłku twarde, poprzerastane surowe mięso i mięso z kością np.skrzydełko. U kotów, które mają predyspozycje do odkładania się kamienia najlepiej jest też czyścić zęby specjalną pastą dla zwierząt, żelem enzymatycznym albo chusteczkami.
   Ludzie też nie jedzą płatków śniadaniowych, żeby wyczyścić sobie zęby 🙂

   1. Nat

    5 maja 2021 at 20:49

    Z kością?
    Spotkałam się z przypadkiem że kawałek ukruszonej kości coś tam pokaleczyl kota od środka.. Trochę się obawiam…
    Zawsze dawałam mięso ze skórkami, tłuszczem, chrząstkami, ale samą kość wyjmowałam. Naturze wiem że i z kośćmi jedzą, ale małe ptaki, myszy, szczury.. Kura jest trochę innego kalibru?

 13. Dominika

  24 kwietnia 2020 at 15:24

  Dzień dobry,
  Co Pani sądzi o karmach Dolina Noteci typu Rafi Aldut lub Superfood warto je kupić ?

  1. Nika

   26 kwietnia 2020 at 14:29

   Superfood to linia karm dla psów, Rafi to najniższa linia Noteci. Przykład: mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego 62% w kawałkach (w tym 4% drobiu), zboża, ryby i produkty rybne, substancje mineralne, cukry. Produkty uboczne, zboża, cukry. Karma nie nadaje się do podawania.

 14. Anna

  8 lutego 2021 at 19:22

  Dzień dobry, chciałabym dopytać o karmę mokrą Mjamjam, która ma dużo mięsa (ponad 90%), ale w dodatku również marchew, dynię, borówki, żurawinę czy cykorię (ok. 5%), czy tak może być i czy te dodatki są ok? I też jakich dodatków powinnam szczególnie unikać poza ziemniakami? I ostatnie – czy pasty i smaczki wspomagające nerki i układ moczowy, to dobry wybór? Znalazłam z takim składem: Składniki analityczne
  białko 7%, zawartość tłuszczu 16%, popiół surowy 1,2%, włókno surowe 0,1%. Skład:
  olej rzepakowy, słód, odtłuszczone mleko w proszku (bez laktozy), żurawina w proszku (4,6%). Zawartość wilgoci
  50%.
  Dodatki na kg
  Dodatki zaspokajające żywieniowe potrzeby zwierząt: Witamina A 53750 IU, tauryna 5000 mg, witamina B1 64,5 mg, witamina B2 64,5 mg, witamina B6 43 mg, witamina B12 65 mcg, niacyna 129 mg, D-pantotenian wapnia 129 mg, kwas foliowy 10,75 mg, biotyna 0,17 mcg, chlorek choliny 2000 mg, DL-metionina 40000 mg, żelazo (siarczan żelaza (II), monohydrat) 24,75 mg, jod (jodan wapnia, bezwodny) 5,48 mg, mangan (siarczan manganu (II), monohydrat) 21 mg, selen (selenin sodu) 0,32 mg, cynk (siarczan cynku, monohydrat) 2,78 mg. Dziękuję i pozdrawiam 🙂

  1. Kotuszkowo

   9 lutego 2021 at 16:07

   Mjamjam to dobra karma, taki dodatek warzyw i owoców jest dopuszczalny. Pasty i smaczki wspomagające nerki nie mają sensu. Przy problemach z nerkami podajemy karmy z obnizonym fosforem i jeśli jest taka potrzeba z zalecenia weterynarza preparaty typu Pronefra, Renalvet itd. Na własną rękę nie kombinujemy, zwłaszcza nie znając parametrów badań.

Leave a Reply

CommentLuv badge

Close