Karmy dla kota. Czy dobre znaczą drogie?

Jed­nym z naj­częst­szych argu­men­tów pada­ją­cych w każ­dej dys­ku­sji o kar­mie­niu kota jest,, Bo ja nie mam pie­nie­dzy na kar­mie­nie dobrymi kar­mami ” Po dopy­ta­niu oka­zuje się, że osoba podaje bar­dzo popu­larne karmy mar­ke­towe takie jak np. Whi­skas, Felix, Kiti­kat … Oczy­wi­ście, że życie jest dro­gie. Każ­dego dnia jeste­śmy […]

Read more

Close